Dyslexi

 


Dyslexi
 eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå. Dyslexi omfattar vidare inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation. Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom. Ibland förekommer dyskalkyli, specifika räknesvårigheter, tillsammans med dyslexi.

Dyslexiutredning

En dyslexiutredning (logopedisk läs- och skrivutredning) innebär att den språkliga förmågan relateras till läs- och skrivfärdigheterna. Syftet är att utreda om personen har läs- och skrivsvårigheter och hur dessa svårigheter i sådana fall yttrar sig.

Följande förmågor undersöks:

  • Språklig förmåga, d v s språkförståelse, grammatisk förmåga, ordförråd och förmåga att plocka fram orden
  • Förmågan att komma ihåg rabbeluppgifter
  • Avkodning, d v s den tekniska delen av läsningen
  • Högläsning
  • Återberättande av läst text
  • Läshastighet
  • Läsförståelse
  • Rättstavning
  • Fri skrift

Eftersom det är många förmågor som undersöks brukar utredningen ofta delas upp på två tillfällen. Resultatet sammanställs i ett skriftligt utlåtande och delges muntligt vid ett besök. Dessutom erbjuds ett besök på skolan för att informera om resultatet och ge förslag på åtgärder till berörd skolpersonal.

Räknesvårigheter

En del barn har svårigheter både med att läsa skriva och räkna. Språkliga svårigheter kan innebära att det blir svårt att lösa matematiska uppgifter som beskrivs i text. I en del fall behöver räknesvårigheterna utredas vidare. Om barnet har omfattande räknesvårigheter kan det handla om specifika räknesvårigheters dyskalkyli.

Utredningar av räknesvårigheter har vi (på landstingets bekostnad) bara rätt att göra på uppdrag av Vårdgarantikansliet.

Dyskalkyliremisser ska skickas  till Talkliniken, Danderyds sjukhus. Om Talkliniken meddelar att de har mer än 3 månaders väntetid har patienten rätt att kontakta Vårdgarantikansliet och önska att få utredning utförd av Södertäljelogopederna.

 Posted by at 6:13 e m
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /storage/content/96/130696/legitimeradlogoped.se/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405